cn

Chongqing Metropolitan Plaza

Holiday Inn Chengdu, Sichuan Province

Shanghai International Taiping financial center

Guangzhou Tianhe City Plaza

Guangzhou Poly Center

Shenzhen Dapeng Jinshawan Hotel

Guangzhou Library

Shanghai Exhibition Center

Guangzhou Pearl River New Town West Tower